I. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú egyesületünk, a Dombi – A Nők Szellemi Fejlődéséért a Tantrikus Művészet által Egyesület (székhely: 1142 Budapest, Szatmár u. 55., nyilvántartási szám: 01-02-0015896 , adószám: 18729520-1-42, email: info@dombitantricart) számára.
Annak érdekében, hogy könnyen tájékozódhasson adatkezelésünkről, ebben a tájékoztatóban összefoglaltuk, hogy milyen adatait milyen célból és milyen módon kezeljük, tájékoztatjuk az adatai biztonságával kapcsolatos jogairól, lehetőségeiről, illetve arról is, hogy milyen eszközöket alkalmazunk az Ön biztonsága érdekében.
Egyesületünk minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok őrzése, tárolása során, azt harmadik fél részére nem adja ki, azokat kizárólag a megjelölt célokra és a szükséges terjedelemben kezeli.
Az adatkezelésünk áttekinthetősége érdekében a különböző típusú adatkezeléseket elkülönítve mutatjuk be.

II. MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK ÉS MILYEN CÉLBÓL?

Kapcsolatfelvétel:
Honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy levélben üzenetet küldjön a számunkra, kérdéseket tehessen fel, vagy bármilyen egyéb célból felvehesse velünk a kapcsolatot. Ennek érdekében elkérjük az ön nevét, hogy válaszlevelünkben megfelelő módon szólíthassuk meg Önt, illetve hogy esetlegesen ön által megadott központi emailre érkező válaszunknál azonosítani tudják a címzettet, ezen kívül természetesen szükségünk van az ön levelezési címére a válaszlevél kiküldéséhez. Az élő kapcsolatfelvétel érdekében megadhatja a telefonszámát is. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az ön hozzájárulása. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó levélváltást követő 1 évig kezeljük. Ez után a kapcsolattartási listánkról ezen adatait töröljük.
Hírlevélre feliratkozás
Nevének és email címének megadásával feliratkozhat a hírlevelünkre, melyben tájékoztatjuk további programjainkról, tevékenységünkről, illetve egyesületünk céljaival egyező további programokról. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az ön hozzájárulása. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás) kezeljük. A hírlevélről történő leiratkozás esetén legkésőbb 30 napon belül töröljük az Ön adatait a hírlevél adatbázisunkból.
Egyesület támogatása
Amennyiben egyesületünket támogatni kívánja, úgy lehetősége van készpénzben illetve átutalással pénzadomány juttatni az egyesület részére. Ezzel kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a számviteli és egyéb adójogszabályoknak megfelelő módon kezeljük. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja és az adatok tárolásának ideje is jogszabályi rendelkezéseken alapul.

III. RÉSZ
KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

1. Kik ismerhetik meg az adatokat az adatkezelő szervezetén belül?
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül az egyesület vezetősége, valamint feladatkörükbe tartozóan az egyesület alkalmazottai férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.
2. Mely adatfeldolgozók ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén kívül kizárólag a könyvelési feladatok teljesítése érdekében az Észlény Kft. rendelkezik hozzáféréssel (székhely: 1162 Budapest, Sarkad u. 104., cgsz.:01-09-715677, adószám: 13037547-2-42) a fent ismertetetteknek megfelelően.
3. Mely adatkezelőnek továbbítjuk az adatokat?
Egyesületünk az Ön adatait nem továbbítja más adatkezelőnek.

IV. RÉSZ
ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.
A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.
Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentéseket hajtunk végre.

V. RÉSZ
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

1. A tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést,
vagy
– kinek továbbítottuk a személyes adatait.
Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

2. A helyesbítéshez való jog
Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy egyesületünk módosítsa
valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai
elérhetőségét). Kérelmét egyesületünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott
elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha egyesületünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén emailben.

3. A törléshez való jog
Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti egyesületünktől személyes
adatainak a törlését.
Amennyiben törlési kérelme jogszabályi kötelezettségeinket figyelembe véve teljesíthető (pl. számviteli szabályok nem köteleznek az adatok megőrzésére), úgy egyesületünk 30 napon belül teljesíti kérelmét, és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben/emailben értesítést küld. Ha egyesületünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben/emailben.

4. A zároláshoz való jog
Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait
a egyesületünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét az egyesületünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét egyesületünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig egyesületünk tovább tárolja az Ön kérelmét – amely személyes adatnak minősül – ezt követően törli az adatokat. Kérelmét egyesületünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben/emailben tájékoztatást küld.

5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az
Ön személyes adatát egyesületünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha egyesületünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná.
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag egyesületünkre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi
felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számviteli jogszabályok miatt kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.
Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében
döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

Kérjük, hogy a fent felsorolt jogai gyakorlása során hitelt érdemlő módon igazolja kilétét.

VI. RÉSZ
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.
A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a NAIH is azt javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében, így kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, szívesen állunk rendelkezésére.
Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken tájékozódhat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html .

VII. RÉSZ
TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRŐL

1. Mik a sütik?
A süti a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (jellemzően számítógép vagy mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol.
A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.
Például a sütik támogatnak bennünket, hogy megtaláljuk a honlap optimális beállításait azáltal, hogy az Ön honlapon töltött tevékenységéről a sütik információt nyújtanak nekünk (például megtudjuk, melyik része a honlapnak az, amelyen Ön a legtöbb időt töltött).
2. A sütik kezelése
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket.
Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön által használt böngésző honlapján többet is megtudhat.

Firefox
Chrome
Safari

3. További részletek
Ha megjegyzést hagy a weboldalunkon, az ön által megadott nevet, e-mail címet a weboldalán lévő süti tárolja az Ön kényelme érdekében, hogy ne kelljen újból kitöltenie a részleteket, amikor újabb megjegyzést hagy. Ezeket az adatokat a sütik egy évig tárolják.
Ha rendelkezik fiókkal és bejelentkezik erre a webhelyre, ideiglenes cookie-t fogunk beállítani annak megállapítására, hogy a böngésző elfogadja-e a cookie-kat. Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat, és elvetődik a böngésző bezárásakor.
A bejelentkezéskor több cookie-t is beállítunk, hogy mentse a bejelentkezési adatait és a képernyőn megjelenő választásait. A bejelentkezési cookie-k két napig tartanak, és a képernyő beállításai a cookie-k egy évig tartanak. Ha a “Remember Me” lehetőséget választja, a bejelentkezés két hétig fennmarad. Ha kijelentkezik a fiókjából, a rendszer a bejelentkezési cookie-kat törli.
Ha cikket szerkeszt vagy közzétesz, egy további cookie mentésre kerül a böngészőben. Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat, és csak a szerkesztett cikk postai azonosítóját jelöli meg. 1 nap elteltével.